Rezerwuj:   Zadzwoń i zarezerwuj.   Tel. 71 344 81 88   Zadzwoń i zarezerwuj.   798 633 979     |   Pon. - sob.:   9:00 - 21:00 Schowek - Wyszukiwanie po nazwie hotelu Rozwiń menu
Szukaj po nazwie hotelu, kraju, rgionie:

Regulaminy

Regulamin ogólny

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wakacyjnyportal.pl
( dalej oznaczony: „Regulamin” )


 

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez Serwis internetowy Wakacyjnyportal.pl w zakresie:

i. pośrednictwa w zawieraniu Umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatorów Turystki i/lub Dostawców innych usług turystycznych, których to przygotowane programy są każdorazowo dostarczane przez Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych, i które to serwis Wakacyjnyportal.pl udostępnia w Serwisie;

ii. pośrednictwa w zawieraniu Umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów Turystki lub też Dostawców innych usług turystycznych, których to przygotowane opisy i zakresy usług dostarczane są przez Organizatorów Turystyki lub też Dostawców usług, które serwis Wakacyjnyportal.pl udostępnia w Serwisie.

2. Regulamin określa:

i. zasady dokonywania rezerwacji Usługi Turystycznej, a także zmian związanych z oferowanymi Usługami Turystycznymi i/lub Imprezami Turystycznymi;

ii. warunki dokonywania czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z zawieraniem Umów o Udział w Imprezie Turystycznej przez Wakacyjnyportal.pl na zlecenie Klienta;

iii. zasady związane z płatnością za Imprezę Turystyczną i/lub Usługę Turystyczną;

iv. zasady związane ze zmianami cen za poszczególne Imprezy Turystyczne i/lub Usługi Turystyczne;

v. zasady związane z odstąpieniem od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej przez Klienta, Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych usług turystycznych;

vi. zasady dotyczące wykonywania przez Klienta, Organizatora Turystyki, i/lub Dostawcę innych usług turystycznych zmian w rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, obejmujące swym zakresem także zmiany zgłoszonych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, a także anulowania rezerwacji;

vii. zasady dostarczania Klientowi dokumentów podróży;

viii. zasady związane z ubezpieczeniem Klienta;

ix. zasady dotyczące odpowiedzialności;

x. zasady postępowania reklamacyjnego;

xi. ochronę danych osobowych Klienta.

3. Wakacyjnyportal.pl ani też Organizatorzy Turystki i/lub Dostawy innych usług turystycznych nie dają gwarancji, że do chwili zakończenia procedury rezerwacji, dostępność usług, imprez turystycznych oraz ich cena nie pozostaną zmienione.

4. Pisemne i/lub ustne informacje, w szczególności prezentowane przez Wakacyjnyportal.pl informacje handlowe, ceny, materiały, w tym broszury, katalogi czy m.in. foldery ukazywane w Serwisie Wakacyjnyportal.pl, udostępniane także przez Wakacyjnyportal.pl stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta ( POK ) Wakacyjnyportal.pl, przedstawiane telefonicznie poprzez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl, a także wysyłane w trakcie procedury prezentowania i rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej przez Wakacyjnyportal.pl na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta, oraz umieszone w materiałach reklamowych Wakacyjnyportal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art., 66 i n. Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie udostępnione funkcje i opisy Imprez Turystycznych i/lub innych Usług Turystycznych, a także wszelkie zdjęcia obiektów zamieszczone za pośrednictwem Serwisu są każdorazowo dostarczane wyłącznie przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych i mają one charakter jedynie poglądowy. Wobec tego Wakacyjnyportal.pl nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, w szczególności co do prawdziwości czy też kompletności przedstawionych opisów lub zdjęć. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych usług turystycznych, który dostarczył opisy/zdjęcia Serwisowi.

6. Integralną częścią Regulaminu są: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Polityka Ochrony Danych Osobowych, Polityka Prywatności i Plików Cookies, Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ADR, dostępne na stronach internetowych Serwisu pod adresami: https://wakacyjnyportal.pl/n,Regulaminy.

7. Korzystanie przez Klienta z Serwisu jednoznaczne jest z zaznajomieniem się z treścią oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https.//www.wakacyjnyportal.pl.

§ 2. Definicje

1. Agent turystyczny - przedsiębiorca turystyczny, którego działalność zgodnie z art. 758 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny opiera się na stałym pośredniczeniu w zawiązywaniu umów o udział w imprezie turystycznej sporządzonych przez Organizatorów Turystyki lub pośredniczeniu w zawiązywaniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów Turystki lub też na rzecz dostawców usług turystycznych.

2. Doradca- osoba reprezentująca Wakacyjnyportal.pl w procedurze rezerwacji i/lub zakupu imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej.

3. Impreza turystyczna – połączenie dwóch lub więcej różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa jest w art. 5 ust.1 Ustawy.

4. Klient – osoba korzystająca z usług Wakacyjnyportal.pl za pośrednictwem Serwisu, Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl lub z Punktu Obsługi Klienta (POK) Wakacyjnyportal.pl, która chce zawrzeć umowę o usługę świadczoną przez Wakacyjnyportal.pl lub też ją zawarła czy też jest uprawniona do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy; do Klienta używającego Serwisu stosuje się także odpowiednio Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który to zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://wakacyjnyportal.pl/n,Regulaminy oraz pozostałe dokumenty umieszone na stronie internetowej Wakacyjnyportal.pl.

5. Organizator Turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy, oferuje do sprzedaży i realizuje imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego i/lub Dostawcy Usług Turystycznych, albo razem z innym przedsiębiorcą Turystycznym i/lub Dostawcą Usług Turystycznych, lub także przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane Klienta innemu przedsiębiorcy turystycznemu i lub/ Dostawcy Usług Turystycznych zgodnie z Ustawą.

6. Dostawca Usług Turystycznych – Organizator Turystyki, Agent Turystyczny, przedsiębiorca upraszczający nabywanie innych wiążących się usług turystycznych lub też dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, a także prowadzący działalność odpłatną.

7. Rezerwacja – sprawa, posiadająca unikalny numer, stworzona w systemie rezerwacji na podstawie danych osobowych oraz preferencji w stosunku do imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej podanych przez Klienta podczas przechodzenia przez poszczególne kroki dążące do zawarcia Umowy przez Klienta. Numer Rezerwacji jest wyszczególniany na potrzeby Serwisu Wakacyjnyportal.pl i nie jest tożsamy z numerami rezerwacji utworzonymi na poczet poszczególnych usług jak np. linii lotniczych, rejsów, hoteli itp.

8. Rezerwacja Wstępna – jest to Rezerwacja, która nie została zatwierdzona przez zawarcie Umowy. Rezerwacja ta ma określony termin ważności, po którym upływie, Wakacyjnyportal.pl nie jest zobowiązany do realizacji poszczególnych usług, jeżeli nie została zawarta Umowa.

9. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl, za którego pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość przez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl oraz stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Wakacyjnyportal.pl.

10. Umowa- umowa o udział w imprezie turystycznej nawiązana między Klientem, a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl lub też umowa o usługę turystyczną nawiązana między Klientem, a Organizatorem Turystyki, a także Dostawcą Usług Turystycznych za pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl.

11. Usługa Turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, c) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, d) inne usługi świadczone Klientowi, które nie są integralną częścią usług wypunktowanych w lit. od a) do c) – m.in. wygenerowanie biletów lotniczych i promowych, rezerwacja miejsc noclegowych, ubezpieczenia, rejsy czy rezerwacja miejsc parkingowych.

12. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).

13. Wakacyjnyportal.pl – z siedzibą we Wrocławiu, właścicielem którego jest RAFAŁ ZAWISZA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-011, przy ul. T.Kościuszki 27, będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponujący numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8942376235, posiadający REGON: 931982471, działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki jako agent turystyczny trwale pośrednicząc z nawiązywaniu umów o udział w imprezach turystycznych na rzecz organizatorów turystyki lub też jako agent turystyczny trwale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz Dostawców Usług Turystycznych.

§ 3. Warunki rezerwacji

1. Klient korzystając z usług oferowanych przez Wakacyjnyportal.pl za pośrednictwem Serwisu, poprzez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl, a także stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta, w szczególności dokonując rezerwacji - akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także tym samym ponosi odpowiedzialność za wszystkie podjęte przez siebie działania, które wynikają z korzystania z niniejszych usług.

2. Klient poprzez korzystanie z usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl za pośrednictwem Serwisu, a także poprzez korzystanie z usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl za pomocą Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl, wyraża zgodę na dostarczanie mu dokumentów w formie elektronicznej przez Wakacyjnyportal.pl na przedstawiony uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej, a tym samym zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszych dokumentów.

3. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie, a także powołanie usługi Newsletter e-mail i usługi zapytania o ofertę, może dodatkowo wymagać ponownego zatwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu, zatwierdzenie zaznajomienia się z Polityką Prywatności i plików Cookies poprzez wybranie aktywnego pola lub też kliknięcie w link aktywacyjny i potwierdzenie chęci aktywacji niniejszej usługi.

4. Korzystanie z usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl możliwe jest wyłącznie we własnym imieniu. Tym samym Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą została złożona rezerwacja, a także osób uczestniczących w danej imprezie turystycznej i/lub usługi turystycznej, z danymi niniejszych osób wykazanymi w ważnym, aktualnym paszporcie lub też w ważnym, aktualnym dowodzie osobistym (na terenie Unii Europejskiej), które to Klient i uczestnicy zobowiązani są posiadać w chwili rozpoczęcia oraz przez cały czas trwania imprezy turystycznej lub usługi turystycznej. Użycie fałszywego imienia i/lub nazwiska, a także użycie cudzego imienia i/lub nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedozwolone i prowadzi do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

5. Klient, korzystając z usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl, potwierdza, iż zaznajomił się z podstawowym formularzem informacyjnym oraz informacjami, które dotyczą:

i. głównych właściwości usług turystycznych;

ii. kwoty przedpłaty w cenie imprezy turystycznej oraz zapłaty całej ceny imprezy turystycznej, terminu jej uiszczenia, a także sposobu dokonania zapłaty;

iii. podstawowych informacjach o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych, a także o wymaganiach zdrowotnych związanych z udziałem w imprezie turystycznej, oraz sytuacji panującej w danym kraju docelowym;

iv. minimalnej liczby osób koniecznych do odbycia się imprezy turystycznej;

v. terminu powiadomienia Klienta w formie pisemnej o możliwym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niedostatecznej liczby zgłoszeń, jeśli realizacja imprezy turystycznej uzależniona jest od liczby zgłoszeń;

vi. prawa do rozwiązania przez Klienta umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za odpowiednią opłatą, oraz jej wysokość;

vii. nazwy handlowej i adresu Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych oraz danych Wakacyjnyportal.pl, a także ich danych kontaktowych;

viii. informacji o ubezpieczeniach obowiązkowych lub fakultatywnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przez Klienta lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie choroby, wypadku lub śmierci.

6. Wakacyjnyportal.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za prawidłowe pośrednictwo przy dokonywaniu rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, którą wybrał Klient.

§ 4. Dokonanie rezerwacji

1. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej dostępnej w ramach Serwisu, poprzez następujące rozwiązania:

i. pisemnie lub ustnie w Punkcie Obsługi Klienta;

ii. telefonicznie w ramach Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl;

iii. za pośrednictwem Serwisu z pomocą Doradcy ( poprzez stronę internetową https://www.wakacyjnyportal.pl );

iv. za pośrednictwem Serwisu w drodze „krok, po kroku” ( poprzez stronę internetową https://www.wakacyjnyportal.pl ).

W związku z przestawionymi wyżej rozwiązaniami ( podpunkt i-iv niniejszego punktu ) Właściciel Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż Klient może być każdorazowo zobowiązany do przedłożenia potwierdzenia dokonanej przez niego płatności w celu zawarcia umowy. W takich przypadkach Klient zostanie uprzednio poinformowany osobiście ( w przypadku wskazanym w podpunkcie „i” pkt 1 niniejszego paragrafu ), bądź drogą elektroniczną na wskazany przez niego podczas procesu zamówienia wstępnego adres e-mail ( w przypadkach wskazanych w podpunktach „ii-iv” pkt.1 niniejszego paragrafu ), o konieczności przedłożenia potwierdzenia. Niezłożenie potwierdzenia dokonania płatności skutkować może niezawarciem umowy. Potwierdzenie dokonania płatności należy złożyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż z chwilą dostarczenia Serwisowi Wakacyjnyportal.pl wszystkich wymaganych dokumentów.

2. Rezerwacja w Punkcie Obsługi Klienta ( POK ):

i. Rezerwacja imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej w Punkcie Obsługi Klienta, wiąże się z podaniem przez Klienta nazwy konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej odszukanej uprzednio w Serwisie lub ogólnych preferencji Klienta związanych z szukaną przez niego imprezą turystyczną i/lub usługą turystyczną.

ii. Na podstawie uzyskanych danych, Doradca Wakacyjnyportal.pl wypełnia odpowiedni formularz rezerwacyjny, kontroluje i zatwierdza dostępność miejsc oraz ceny konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. W przypadku uzyskania od Klienta wyłącznie ogólnych preferencji co do określonej usługi, Doradca prezentuje Klientowi możliwe opcje imprez turystycznych i/lub usług turystycznych.

iii. Po wyrażeniu przez Klienta akceptacji przedstawionej przez Doradcę konkretnej opcji imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, wypełnieniu odpowiedniego formularza rezerwacyjnego i wyrażeniu chęci zakupu danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, dochodzi do podpisania Umowy przez Klienta lub potwierdzenia jej zawarcia, a także do zaakceptowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych.

iv. Zastosowanie znajdują tu postanowienia niniejszego paragrafu, dokładnie pkt. 4 podpunkty „vi” do „x”.

3. Rezerwacja telefoniczna w ramach Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl:


i. Rezerwacja imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej poprzez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl, opiera się na uzyskaniu połączenia z Doradcą Wakacyjnyportal.pl. Nawiązanie połączenia wiąże się z podaniem przez Klienta nazwy konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej wyszukanej uprzednio w Serwisie lub ogólnych preferencji Klienta związanych z szukaną przez niego imprezą turystyczną i/lub usługi turystycznej.

ii. Na podstawie danych przekazanych przez Klienta, Doradca Wakacyjnyportal.pl wypełnia odpowiedni Formularz rezerwacyjny, kontroluje i zatwierdza dostępność miejsc oraz ceny konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. W przypadku uzyskania od Klienta wyłącznie ogólnych preferencji co do określonej usługi, Doradca prezentuje Klientowi możliwe opcje imprez turystycznych i/lub usług turystycznych.

iii. Na Kliencie ciąży obowiązek zaznajomienia się z pełnym opisem konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, który to umieszczony jest w Serwisie pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl przy konkretnej imprezie turystycznej i/lub usłudze turystycznej, przed potwierdzeniem zamiaru złożenia rezerwacji.

iv. Po wyrażeniu przez Klienta akceptacji konkretnych opcji imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej i wyrażeniu chęci zakupu danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, dochodzi do podpisania Umowy przez Klienta lub potwierdzenia jej zawarcia, a także do zaakceptowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. W tym wypadku Doradca przesyła Klientowi odpowiedni link na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, który przekieruje go do strony umożliwiającej dokonanie płatności, bądź też przesyła pakiet dokumentów ze wskazanym w celu dokonania płatności numerem konta. Przewiduje się także możliwość wprowadzenia dodatkowych opcji dokonywania płatności, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany.

v. Zastosowanie znajdują tu postanowienia niniejszego paragrafu, dokładnie pkt. 4 podpunkty „vi” do „x”.

4. Rezerwacja za pośrednictwem Serwisu z pomocą Doradcy:

i. Klient wyznacza cechy interesującej go imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się w Serwisie.

ii. Klient wybiera następnie konkretną imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną z przedstawionych mu przez Serwis usług wskazanych w formie listy stworzonej na podstawie szczególnych preferencji Klienta. Po dokonaniu wyboru, Serwis odsyła Klienta na stronę konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, gdzie przedstawione zostaną aktualne dane otrzymane od Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych dotyczące ceny, dostępności oraz wszelkich warunków danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. Z uwagi na możliwość zmian powstałych poprzez wyżej wskazaną aktualizację danych, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż wszelkie informacje dostępne w Serwisie, a dotyczące imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. O wszelkich zmianach z tym związanych, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji przez Wakacyjnyportal.pl.

iii. Klient przechodzi do strony zamówienia wstępnego, na której dostępny dla Klienta będzie formularz zamówienia wstępnego, zaraz po zaznajomieniu się z całościowym wym opisem konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, jej dostępnością, ceną oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Do formularza zamówienia wstępnego Klient zobowiązany będzie wprowadzić m.in. swoje dane osobowe oraz dane osobowe pozostałych uczestników wyjazdu tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, które to są wymagalne do kompletnego złożenia zamówienia wstępnego.

iv. Doradca skontaktuje się z Klientem po przesłaniu formularza zamówienia wstępnego uzupełnionego prawidłowymi danymi. Doradca w rozmowie z Klientem potwierdza cenę konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej i jej elementy składowe, a także dostępność danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, jej termin, zakres świadczeń objętych ceną, a także Ogólne Warunki Uczestnictwa konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Doradca informuje Klienta o ewentualnych rozbieżnościach związanych z wyżej przedstawionymi elementami umowy, a następnie potwierdza złożenie zamówienia wstępnego przez Klienta.

v. Z uwagi na możliwość zmian powstałych poprzez aktualizację danych w zakresie dostępności, ceny lub innych warunków danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, które to dane zależne są od danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż o zmianach Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zasięgnięciu takich informacji od konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych.

vi. W przypadku zatwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia wstępnego, Doradca wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia wstępnego na podany uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także odpowiedni link umożliwiający Klientowi dokonanie zapłaty za zarezerwowaną imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną, bądź też przesyła pakiet dokumentów ze wskazanym w celu dokonania płatności numerem konta. Przewiduje się także możliwość wprowadzenia dodatkowych opcji dokonywania płatności, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany. Do dokonania płatności, wymagane jest uprzednie potwierdzenie przez Klienta, iż zapoznał się on dokładnie z treścią i akceptuje on następujące dokumenty: Regulamin Ogólny Wakacyjnyportal.pl, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wakacyjnyportal.pl, Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego ( w razie zawarcia przez Klienta z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego i/lub ubezpieczenia kosztów rezygnacji ), oraz wszelkie formularze informacyjne dostępne pod adresem: http://www.wakacyjnyportal.pl.

vii. Dokonanie płatności przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją w/w dokumentów.

viii. Każde zamówienie wstępne przechodzi weryfikację po dokonaniu płatności przez Klienta, przez Wakacyjnyportal.pl pod względem zgodności danych dotyczących elementów imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej z aktualnymi danymi otrzymywanymi od Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych.

ix. W przypadku pozytywnie zakończonej weryfikacji, Wakacyjnyportal.pl potwierdza wpłatę dokonaną przez Klienta, po czym dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej w konkretnym systemie rezerwacyjnym danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Umowa o udział w imprezie turystycznej i/lub inna Umowa zostaje zawarta między Klientem, a Organizatorem Turystyki i/lub Dostawcą innych usług turystycznych po zatwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych usług turystycznych. W tym wypadku komplet dokumentów, w tym m.in. Umowa o udział w imprezie turystycznej i/lub inna Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia, Ogólne Warunki uczestnictwa Organizatora Turystyki, a także potwierdzenie rezerwacji- zostaje wysłany na uprzednio przedstawiony przez Klienta adres poczty elektronicznej.

x. W przypadku negatywnie zakończonej weryfikacji, tj. wykrycia rozbieżności między danymi zawartymi w zamówieniu wstępnym Klienta, a aktualnymi danymi znajdującymi się w systemie rezerwacyjnym Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie przez Doradcę drogą telefoniczną, lub też na wskazany uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku akceptacji przez Klienta nowych warunków zarezerwowanej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, Wakacyjnyportal.pl zatwierdza dokonaną wpłatę na poczet danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej i po uzyskaniu od Klienta dopłaty ( o ile wymagane jest to w związku ze zmianą warunków konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej ), Wakacyjnyportal.pl dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej w systemie rezerwacyjnym konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. W tym wypadku zastosowanie mają odpowiednio podpunkty „viii” do „ix” niniejszego punktu. W przypadku, gdy cena imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej po weryfikacji okaże się niższa, Wakacyjnyportal.pl zwraca nadpłatę Klientowi. Natomiast, gdy Klient nie wyrazi zgody na nowopowstałe warunki imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, w tym wypadku dochodzi do anulowania zamówienia wstępnego Klienta bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów, a Wakacyjnyportal.pl zwraca Klientowi kwotę wniesioną przez Klienta uprzednio na rzecz danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej.

5. Rezerwacje za pośrednictwem Serwisu w drodze „krok, po kroku”:

i. Klient wyznacza cechy interesującej go imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się w Serwisie.

ii. Klient wybiera następnie konkretną imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną z przedstawionych mu przez Serwis usług wskazanych w formie listy stworzonej na podstawie szczególnych preferencji Klienta. Po dokonaniu wyboru, Serwis odsyła Klienta na stronę konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, gdzie przedstawione zostaną aktualne dane otrzymane od Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych dotyczące ceny, dostępności oraz wszelkich warunków danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. Z uwagi na możliwość zmian powstałych poprzez wyżej wskazaną aktualizację danych, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż wszelkie informacje dostępne w Serwisie, a dotyczące imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. O wszelkich zmianach z tym związanych, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji przez Wakacyjnyportal.pl.

iii. Klient przechodzi do strony zamówienia wstępnego, na której dostępny dla Klienta będzie formularz zamówienia wstępnego, zaraz po zaznajomieniu się z całościowym opisem konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, jej dostępnością, ceną oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Do formularza zamówienia wstępnego Klient zobowiązany będzie wprowadzić m.in. swoje dane osobowe oraz dane osobowe pozostałych uczestników wyjazdu tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, które to są wymagalne do kompletnego złożenia zamówienia wstępnego.

iv. Po ponownej weryfikacji przez Serwis dostępności konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, Klient przechodzi do stron formularza związanych z wprowadzeniem danych płatnika. Po uzupełnieniu wskazanych informacji należy wysłać formularz zamówienia wstępnego za pomocą Serwisu, czego następstwem jest aktualizacja ceny danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej po sprawdzeniu jej z ceną podaną przez danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych usług turystycznych w jego systemie. Z uwagi na możliwość zmian powstałych poprzez aktualizację danych w zakresie dostępności, ceny lub innych warunków danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, które to dane zależne są od danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zasięgnięciu takich informacji od konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie, a dotyczące imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

v. W przypadku pozytywnej weryfikacji i otrzymania informacji o możliwości złożenia rezerwacji w konkretnym systemie Organizatora Turystki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia wstępnego oraz informację o jej terminie ważności, a także ukazuje się mu możliwość przejścia do modułu płatności Wakacyjnyportal.pl oraz informacja o możliwości dokonania wyboru innej metody płatności.

vi. W przypadku pozytywnej weryfikacji, ale braku otrzymania informacji o możliwości złożenia rezerwacji w konkretnym systemie Organizatora Turystki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia wstępnego oraz informację, że złożenie rezerwacji w konkretnym systemie Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych możliwe będzie dopiero po dokonaniu płatności. W tym wypadku Klientowi ukazuje się możliwość przejścia do modułu płatności Wakacyjnyportal.pl oraz informacja o możliwości dokonania wyboru innej metody płatności.

vii. W sytuacji negatywnej weryfikacji, w szczególności wykrycia rozbieżności miedzy zgodnością warunków danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej z warunkami przedstawionymi w aktualnych danych konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient otrzyma potwierdzenia złożenia zamówienia wstępnego, a także informację, iż skontaktuje się z nim Doradca. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 4 niniejszego paragrafu.

viii. W celu przejścia do płatności, wymagane jest potwierdzenie przez Klienta, iż zapoznał się on dokładnie z treścią i akceptuje on następujące dokumenty: Regulamin Ogólny Wakacyjnyportal.pl, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wakacyjnyportal.pl, Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego ( w razie zawarcia przez Klienta z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego i/lub ubezpieczenia kosztów rezygnacji ), a także wszelkie formularze informacyjne dostępne pod adresem: http://www.wakacyjnyportal.pl.

ix. Dokonanie płatności przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją w/w dokumentów.

x. W sytuacji dokonania zapłaty przez Klienta za imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną, Wakacyjnyportal.pl weryfikuje dokonanie wpłaty przez Klienta, po czym zakłada rezerwację imprezy turystycznej w konkretnym systemie rezerwacyjnym danego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. Umowa o udział w imprezie turystycznej i/lub inna Umowa zostaje zawarta między Klientem, a Organizatorem Turystyki i/lub Dostawcą innych usług turystycznych po zatwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych usług turystycznych. W tym wypadku komplet dokumentów, tj. Umowa o udział w imprezie turystycznej i/lub inna Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia, Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora Turystyki, a także potwierdzenie rezerwacji - zostaje wysłany na uprzednio przedstawiony przez Klienta adres poczty elektronicznej.

xi. W przypadku wykrycia rozbieżności między danymi zawartymi w zamówieniu wstępnym Klienta, a aktualnymi danymi znajdującymi się w systemie rezerwacyjnym Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie przez Doradcę drogą telefoniczną, lub też na wskazany uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku akceptacji przez Klienta nowych warunków zarezerwowanej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, Wakacyjnyportal.pl zatwierdza dokonaną wpłatę na poczet ceny danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej i po uzyskaniu od Klienta dopłaty (o ile wymagane jest to w związku ze zmianą warunków konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej), Wakacyjnyportal.pl dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej w systemie rezerwacyjnym konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych. W tym wypadku zastosowanie mają odpowiednio podpunkty „viii” do „ix” punktu 4 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy cena imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej po weryfikacji okaże się niższa, Wakacyjnyportal.pl zwraca nadpłatę Klientowi. Natomiast, gdy Klient nie wyrazi zgody na nowopowstałe warunki imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, w tym wypadku dochodzi do anulowania zamówienia wstępnego Klienta bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów, a Wakacyjnyportal.pl zwraca Klientowi kwotę wniesioną przez Klienta uprzednio na rzecz danej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej.

§ 5. Płatność

1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu zawartej Umowy w sposób zawarty w tejże Umowie.

2. Podmiotem upoważnionym do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora Turystyki i/lub Dostawy innych usług turystycznych, kosztów związanych z zarezerwowaniem i co za tym idzie zakupieniem Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, jest Wakacyjnyportal.pl.

3. Należności omówione w §5 pkt.2, a także koszty związane z wykupieniem przez Klienta Usługi Turystycznej w postaci ubezpieczenia dodatkowego, a także rezerwacji i/lub dokonania opłaty za miejsce parkingowe przy lotnisku i/lub inne usługi, są płatne w całości z góry na rachunek bankowy Wakacyjnyportal.pl.

4. Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż terminowe otrzymanie przez Klienta wszystkich dokumentów podróży poprzedzone musi być terminowym dokonaniem płatności, a w uzasadnionych przypadkach także przesłaniem potwierdzenia dokonania płatności w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rozliczenia@wakacyjnyportal.pl.

5. Przyjmuje się, iż dopiero data zaksięgowania środków na rachunku Wakacyjnyportal.pl uznawana jest za datę dokonania zapłaty przez Klienta.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych Usług Turystycznych złoży oświadczenie, iż nie może przyjąć, a także potwierdzić dokonanej przez Klienta rezerwacji, kwota wpłacona w procedurze rezerwacji przez Klienta na poczet przedpłaty, bądź też całą należność za Imprezę Turystyczną w przypadku ofert Last Minute, która została poniesiona przez Klienta, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.

7. W sytuacji, gdy Klient nie wniesie należnych opłat za zarezerwowanie Imprezy lub też Usługi Turystycznej w terminie określonym Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, podmiotowi Wakacyjnyportal.pl przysługuje wówczas uprawnienie do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej konkretnego Organizatora Turystyki i/lub Dostawy innych Usług Turystycznych. Wszelkie koszta powstałe w związku z procedurą anulowania rezerwacji obciążać będą Klienta.

8. Dostępne są dla Klienta następujące metody płatności:

i. Przelew internetowy.

ii. Przelew tradycyjny.

iii. Płatność kartą kredytową.

iv. Płatność mobilna - Blik.

v. Płatnośc kartą kredytową - link e-mail.

iv. Gotówka.

9. Informacje dotyczące procedury płatności przelewem internetowym:

i. Przelew internetowy umożliwia niezwłoczne potwierdzenie zawarcia Umowy.

ii. Decydując się na dokonanie płatności za pomocą przelewu internetowego, Klient zostaje przekierowany do wybranej przez siebie strony logowania banku, w którym posiada rachunek bankowy. Przekierowanie następuje poprzez otworzenie linku, który Klient otrzymał na wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, bądź też poprzez skorzystanie z platformy, która umożliwia bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych takich jak – Przelewy24.

iii. Do dokonania płatności koniecznym jest zalogowanie się do konta bankowego przez Klienta, a następnie uzupełnienie formularza przelewu, do którego Klient zostanie automatycznie przekierowany po zalogowaniu się do swojego konta bankowego. Po zatwierdzeniu przelewu przez bank Klienta, przelew elektroniczny zostanie zlecony przez Klienta.

iv. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji przelewu i płatności za imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną, bank na swoich zasadach blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym Klienta w wysokości pełnej wpłaty za zarezerwowanie imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. Umowa nie zostaje zawarta w sytuacji braku możliwości zablokowania wskazanych środków na koncie bankowym Klienta przez bank Klienta.

10. Informacje dotyczące procedury płatności przelewem tradycyjnym:

i. Płatność przelewem tradycyjnym opiera się na zleceniu przelewu na konto wskazane Klientowi w potwierdzeniu złożenia zamówienia wstępnego lub też na konto wskazane uprzednio przez Doradcę, o ile do rezerwacji doszło w Punkcie Obsługi Klienta Wakacyjnyportal.pl.

ii. Jako tytuł zlecanego przez Klienta przelewu należy wskazać ( np. numer płatności ) – określony przez Wakacyjnyportal.pl, zawarty w dokumentach rezerwacyjnych przesłanych uprzednio przez Wakacyjnyportal.pl Klientowi na pocztę elektroniczną.

iii. Celem zawarcia Umowy, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu drogą elektroniczną na adres: rozliczenia@wakacyjnyportal.pl wraz z następującymi danymi: imię i nazwisko Klienta, numer rezerwacji.

iv. Płatności należy dokonywać w terminie określonym Umową.

v. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym wskazanym w potwierdzeniu dokonania zamówienia wstępnego.

11. Informacje dotyczące procedury płatności kartą kredytową:

i. Płatność kartą kredytową możliwa jest w Punkcie Obsługi Klienta, poprzez użycie odpowiedniego terminalu przeznaczonego do dokonywania płatności.

ii. Płatność kartą kredytową możliwa jest także poprzez wybór takiej opcji zapłaty w module płatności online, na którą Klient zostaje przekierowany w odpowiedniej części procedury składania rezerwacji. Po przekierowaniu na odpowiednią stronę płatności, Klient zobowiązany będzie do wskazania odpowiednich danych, wymaganych przypłatności kartą kredytową.

iii. Płatności kartą kredytową dokonać może właściciel danej karty oraz osoba, która została przez niego upoważniona.

iv. Próby użycia cudzej karty bez upoważnienia w celu opłacenia zarezerwowanej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej będą każdorazowo zgłaszane przez Wakacyjnyportal.pl odpowiednim organom ścigania.

v. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji płatności Klienta za zarezerwowaną imprezę turystyczną i/lub usługę turystyczną, wystawca danej karty, na swoich zasadach blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Klienta w wysokości pełnej wpłaty za zarezerwowanie imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. Umowa nie zostaje zawarta w sytuacji braku możliwości zablokowania wskazanych środków na koncie bankowym Klienta przez bank Klienta.

12. Informacje dotyczące procedury płatności gotówką:

i. Płatność gotówką możliwa jest wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta Wakacyjnyportal.pl.

§ 6. Cena

1. Cena nabytej przez Klienta Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej zawiera wszelkie elementy składowe umieszone w opisie Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej wybranego przez Klienta Organizatora Turystyki i/lub Dostawy innych Usług Turystycznych, chyba że z opisu Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej podanej przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawy innych Usług Turystycznych wynika inaczej.

2. Do ostatecznej ceny imprezy turystycznej wliczone są także koszty związane z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.

3. Organizatorowi Turystyki i/lub Dostawy innych usług turystycznych przysługuje prawo do zmiany przedmiotowej ceny Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej przy jednoczesnym zawiadomieniu Serwisu Wakacyjnyportal.pl. Ceny wskazane w niniejszym punkcie §6 są cenami umownymi. Właściciel Wakacyjnyportal.pl zaznacza jednakże, iż zmiany ceny zachodzą jedynie w wyjątkowych, prawnie uzasadnionych wypadkach. O wszelkich zmianach cen wynikających z tychże sytuacji, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie przez Wakacyjnyportal.pl drogą elektroniczną.

4. Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, której dokonał Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych Usług Turystycznych, jednakże dołoży wszelkiej staranności, był każdorazowo i niezwłocznie poinformować Klienta o zmianie wysokości ceny, o której mowa wniniejszym paragrafie.

5. Cena Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych aż do momentu uzyskania przez Wakacyjnyportal.pl ostatecznego potwierdzenia dokonania rezerwacji od Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych, konkretnej imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej.

6. Zastrzega się, iż Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych Usług Turystycznych nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów nabytej Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej w przypadku, gdy Klient nie skorzystał z określonych elementów Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, które to wynikają bezpośrednio z opisu Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych, dokonanej rezerwacji i/lub warunków Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, które to spowodowane były wcześniejszym powrotem lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Klienta.

§ 7. Dokumenty dotyczące rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej

1. Wszelkie dokumenty dotyczące rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej dostarczone zostaną Klientowi przez Wakacyjnyportal.pl wprzypadku podróży pakietowych, dopiero pokompletnym uregulowaniu płatności.

2. Organizator Turystyki i/lub Dostawca innej Usługi Turystycznej każdorazowo wyznacza formę przekazania Klientowi wszelkich dokumentów. Zaznacza się jednakże, iż dostarczenie dokumentów odbywa się najczęściej formie elektronicznej poprzez wysłanie ich za pomocą poczty elektronicznej na przedłożony uprzednio przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie dostarczania dokumentów dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej uzyskać można poprzez kontakt z doradcą Wakacyjnyportal.pl po uprzednim dokonaniu rezerwacji.

4. W sytuacji dokonania rezerwacji krótkoterminowej, dokumenty dotyczące rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej mogą oczekiwać na odbiór na stanowisku odpraw wyznaczonym przez Organizatora Turystyki w danym porcie lotniczym. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o niniejszym fakcie.

5. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta woli dostarczenia dokumentów związanych z Imprezą Turystyczną i/lub Usługą Turystyczną w formie papierowej, a także przesłania ich na uprzednio przedłożony przez Klienta adres korespondencyjny w trybie ekspresowym, koszty dostarczenia dokumentów ponosi Klient. Zastrzega się jednakże, że poszczególne dokumenty mogą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego i w takim wypadku jedyną możliwością dostarczenia tychże dokumentów jest dostarczenie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na uprzednio przedłożony przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 8. Serwis posprzedażowy

1. W każdym czasie Klient ma skontaktowania się z Wakacyjnyportal.pl w ramach Serwisu bądź to poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl w celu uzyskania informacji dotyczących statusu dokonanej przez Klienta rezerwacji, dodatkowych informacji o uprzednio zawartej przez Klienta za pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl Umowie o Udział w imprezie turystycznej, a także w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem Umowy.

2. Klientowi przysługuje uprawnienie kierowania żądań lub skarg dotyczących realizacji imprezy turystycznej bezpośrednio do Wakacyjnyportal.pl. W tym wypadku, Wakacyjnyportal.pl zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie żądania i/lub skargi przekazane przez Klienta bezpośrednio do Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innej Usługi Turystycznej.

3. Klient zobowiązany jest skontaktować się z Wakacyjnyportal.pl do 24 godzin przed planowanym wylotem lub wyjazdem na imprezę turystyczną w celu ostatecznego potwierdzenia godzin wyjazdu lub też wylotu.

§ 9. Ubezpieczenie

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków zawarte jest w ostatecznej cenie zakupionej przez Klienta imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej. Do zawarcia umowy niniejszego ubezpieczenia na rzecz Klienta, zobowiązany jest w związku z zawarciem z Klientem Umowy o Udział w imprezie turystycznej, Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych Usług Turystycznych.

2. Organizator Turystyki i/lub Dostawca innych Usług Turystycznych każdorazowo zamieszcza górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej.

§ 10. Odstąpienie od Umowy przez Organizatora i/lub Dostawcę / Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Organizatora i/lub Dostawcę

1. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia między Klientem a Organizatorem Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych, które mają lub mogą mieć wpływ na zmianę zakresu Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej wymagają pisemnego potwierdzenia.

2. Organizatorowi Turystki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych przysługuje uprawnienie do jednostronnego wprowadzenia zmian w warunkach Umowy o Udział w imprezie turystycznej i/lub w innej Ustawie, Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Umowie o Udział w imprezie turystycznej i/lub w innej Umowie, za co Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności.

3. Wakacyjnyportal.pl nie ma wpływu na zmiany dokonane w rezerwacji przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych po zawarciu Umowy o Udział w imprezie turystycznej, a także nie ma wpływu na anulowanie konkretnej rezerwacji Klienta przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych. O wszelkich zmianach dotyczących zmian lub anulowania, wymienionych w niniejszym punkcie § 10, Klient zostanie każdorazowo, niezwłocznie poinformowany poprzez kontakt przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, na dane wskazane uprzednio przez Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora Turystyki każdorazowo zastosowanie ma art. 47 ust. 5-6 Ustawy.

§ 11. Odstąpienie od Umowy o Udział w imprezie turystycznej przez Klienta i/lub od innej Umowy, warunki zmiany lub anulowania rezerwacji

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy wyłącznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i/lub usługi turystycznej, na zasadach określonych w uprzednio zawartej przez Klienta Umowie o Udział w imprezie turystycznej i/lub innej Umowie, bądź też w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej określonych przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych.

2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o Udział w imprezie turystycznej i/od innej Umowy przy udziale Wakacyjnyportal.pl i/lub bezpośrednio przy uczestnictwie Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych.

3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy o Udział w imprezie turystycznej przez Klienta, zobowiązuje go do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli wyłącznie w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przedłożyć podmiotowi Wakacyjnyportal.pl drogą elektroniczną, wysyłając je na adres: wakacje@wakacyjnyportal.pl lub bezpośrednio przedłożyć je Organizatorowi Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych na adres wskazany w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

4. Datą złożenia oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od Umowy uważa się czas otrzymania niniejszego oświadczenia przez Wakacyjnyportal.pl.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta każdorazowo zastosowanie ma art. 47 ust. 1-4 oraz ust.7 Ustawy.

6. Dokonanie zmian w rezerwacji lub też anulowanie rezerwacji przez Klienta po uprzednim zawarciu Umowy o Udział w imprezie turystycznej dozwolone jest wyłącznie na zasadach zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych usług turystycznych.

7. Dokonanie zmian w zakresie dokonanej rezerwacji, wiąże się z możliwym powstaniem dodatkowych kosztów po stronie Klienta, ponoszonych przez Klienta w wysokości i na zasadach zawartych w uprzednio nawiązanej Umowie o Udział w imprezie turystycznej lub innej Umowie, lub też zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych, z uwzględnieniem przepisów Ustawy.

8. W sytuacji przeniesienia przez Klienta wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej i/lub innej Umowy na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej i/lub spełniającej warunki danej usługi turystycznej, każdorazowo zastosowanie ma art. 43 Ustawy.

9. W sytuacji anulowania przez Klienta dokonanej uprzednio rezerwacji, zwrot środków z tytułu dokonanej rezerwacji dokonywany jest zgodnie z postanowieniami Umowy o Udział w imprezie turystycznej lub innej Umowie, bądź też zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych, z uwzględnieniem przepisów Ustawy.

10. Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl informuje, iż w związku z dokonaną rezerwacją konkretnej imprezy turystycznej i/lub innych usług turystycznych, obowiązują Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych, które to są udostępniane Klientowi uprzednio przed każdą rezerwacją, i które Klient jest zobowiązany zaakceptować w odpowiednim kroku wypełniania formularza rezerwacyjnego.

11. W sytuacji nabycia wyłącznie ubezpieczenia, Klienta obowiązują szczegółowe warunki ubezpieczeń konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wakacyjnyportal.pl zastrzega również, iż to samo dotyczy wypadku rezerwacji i/lub zakupu innej Usługi Turystycznej dostępnej w ramach Serwisu Wakacyjnyportal.pl, gdzie wówczas obowiązują szczegółowe warunki związane z rezerwacją i/lub zakupem danego Dostawcy Usług Turystycznych, który oferuje konkretną Usługę Turystyczną.

§ 12. Odpowiedzialność

1. Obowiązki będące skutkiem zawarcia Umowy o Udział w imprezie turystycznej i/lub innej Umowy, a także wynikające z postanowień Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki i/lub Dostawcy innych Usług Turystycznych, są obowiązkami wyłącznie między Klientem, a Organizatorem Turystyki i/lub Dostawcą innych Usług Turystycznych, który to ponosi w związku z tym pełną odpowiedzialność.

2. Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klientów i/lub pozostałych uczestników podróży za prawidłowe wykonanie obowiązków przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych, które są skutkiem zawartej uprzednio przez Klienta z Organizatorem Turystyki i/lub Dostawcą innych Usług Turystycznych Umowy o Udział w imprezie turystycznej i/lub innej Umowy.

3. Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ofertach, w tym w szczególności dotyczących liczby ofert, dostarczonych przez Organizatora Turystyki i/lub Dostawcę innych Usług Turystycznych.

4. Wakacyjnyportal.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie w zakresie pośredniczenia w zawarciu Umowy u Udział w imprezie turystycznej i/lub innej Umowy.

5. Wszystkie nieprawidłowości, które powstaną z powodu niedopełnienia czy też nieprzestrzegania przepisów lub wymogów dotyczących podróży do kraju docelowego przez Klienta i/lub pozostałych uczestników imprezy turystycznej i/lub innej usługi turystycznej, obciążają wyłącznie Klienta i/lub pozostałych uczestników imprezy turystycznej i/lub innej usługi turystycznej.

§ 13. Reklamacje

1. W sytuacji niezadowolenia z jakości obsługi w Wakacyjnyportal.pl, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje związane z pkt.1 niniejszego paragrafu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@wakacyjnyportal.pl, a także za pośrednictwem listu poleconego, wysłanego bezpośrednio na adres: ul. T. Kościuszki 27, 50-011 Wrocław. Reklamacja złożona przez Klienta zostanie rozpatrzona w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.

3. W sytuacji braku zadowolenia po stronie Klienta z wykonania umowy przez Organizatora turystyki i/lub dostawcę innych usług turystycznych, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora turystyki i/lub Dostawcę innych usług turystycznych na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki i/ lub dostawcy usługi turystycznej.

4. Reklamacje związane z pkt. 3 niniejszego paragrafu należy składać bezpośrednio na adres Organizatora turystyki w formie i na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki i/lub odpowiednio Dostawcy innych usług turystycznych, bądź też pośrednio poprzez złożenie reklamacji na adres poczty elektronicznej Wakacyjnyportal.pl: reklamacje@wakacyjnyportal.pl. Reklamacje przekazane drogą pośrednią zostaną przekazane przez Wakacyjnyportal.pl bez zbędnej zwłoki do Organizatora turystyki lub Dostawcy usługi turystycznej. W każdym wypadku reklamację rozpoznaje Organizator turystyki lub odpowiednio Dostawca usługi turystycznej na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach uczestnictwa.

5. Z treści reklamacji wynikać jasno powinien przedmiot i zakres reklamacji oraz uzasadnienie stanowiska Klienta. Reklamacja powinna także zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, oraz numer rezerwacji imprezy turystycznej i/lub innej usługi turystycznej.

§ 14. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przedłożonych przez Klienta i przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług Konta Użytkownika oraz Newsletter e-mail, a także w celu rezerwacji imprezy turystycznej bądź innej usługi turystycznej, jest RAFAŁ ZAWISZA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-011, przy ul. T. Kościuszki 27, będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponujący numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8942376235, posiadający REGON: 931982471.

2. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].

3. Polityka ochrony danych osobowych umieszczona jest na stronie internetowej Wakacyjnyportal.pl pod adresem: https://wakacyjnyportal.pl/ns,Polityka-Ochrony-Danych-Osobowych.

4. Polityka Prywatności i Plików Cookies umieszczona jest na stronie internetowej Wakacyjnyportal.pl pod adresem: https://wakacyjnyportal.pl/p,polityka-prywatnosci.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
( Dz. U. 1964 r. Nr. 16 poz.93, z późniejszymi zmianami ), a także ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz. U. poz. 2361 ).

2. Autorskie prawa majątkowe do utworów znajdujących się w Serwisie, należą wyłącznie do Wakacyjnyportal.pl. Klienci korzystający z Serwisu, wcelach prywatnych mają prawo do przeglądania informacji znajdujących się w Serwisie, zapisywania ich w formie pliku tymczasowego, a także do drukowania wybranych elementów czy też stron Serwisu.

3. Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż wszelkie powstałe spory, strony będą rozstrzygały polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Wakacyjnyportal.pl.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje w formie umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

5. Wakacyjnyportal.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wchodzić będzie w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

Regulamin ogólny

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
( dalej przywoływany jako: ”Regulamin” )
§ 1. Definicje

1. Agent turystyczny - przedsiębiorca turystyczny, którego działalność zgodnie z art. 758 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny opiera się na stałym pośredniczeniu w zawiązywaniu umów o udział w imprezie turystycznej sporządzonych przez Organizatorów Turystyki lub pośredniczeniu w zawiązywaniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów Turystki lub też na rzecz dostawców usług turystycznych.

2. Dostawca innych usług turystycznych - Organizator Turystyki i/lub inny podmiot świadczący Usługi Turystyczne, z którym Klient zawiera za pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl Umowę dotyczącą nabycia usług turystycznych.

3. Impreza turystyczna – połączenie dwóch lub więcej różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa jest w art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

4. Informacja Handlowa – wszystkie informacje, które dążą wyłącznie do osiągnięcia efektu handlowego zamierzonego przez Wakacyjnyportal.pl, i mają na swoim celu promowanie przez Wakacyjnyportal.pl w sposób pośredni lub też bezpośredni, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, za wyłączeniem informacji, które umożliwiają porozumiewanie się z daną osobą za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej. Informacje handlowe umieszczone w Serwisie przez Wakacyjnyportal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i n. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

5. Klient – osoba korzystająca z usług Wakacyjnyportal.pl za pośrednictwem Serwisu, Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl lub z Punktu Obsługi Klienta (POK) Wakacyjnyportal.pl, będąca stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Organizator Turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy, oferuje do sprzedaży i realizuje imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Przedsiębiorcy Turystycznego, albo razem z innym Przedsiębiorcą Turystycznym, lub także Przedsiębiorca Turystyczny, który przekazuje dane Klienta innemu Przedsiębiorcy Turystycznemu zgodnie z Ustawą.

7. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl, za którego pośrednictwem Wakacyjnyportal.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość przez Centrum Rezerwacji Wakacyjnyportal.pl oraz stacjonarnie w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Wakacyjnyportal.pl.

8. System Teleinformatyczny – całokształt współdziałających ze sobą urządzeń informatycznych, a także oprogramowania, które zajmują się zapewnieniem prawidłowego przetwarzania, przechowywania, odbierania oraz wysyłania danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej przy użyciu właściwego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.).

9. Środki Komunikacji Elektronicznej – urządzenia teleinformatyczne i współdziałające z nimi odpowiednie narzędzia programowe, które tworzą możliwość indywidualnego porozumiewania się na odległość przy pomocy transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

10. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną - przeprowadzanie usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl bez wymaganej jednoczesnej obecności stron (czyt. na odległość), za pomocą przekazywania danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i odbieranych za pomocą aparatury do elektronicznego przetwarzania (wliczając w to kompresję cyfrową), oraz przechowywania danych, które to są nadawane, odbierane lub transmitowane w całości przy pomocy sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo komunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późniejszymi zmianami).

11. Wakacyjnyportal.pl – z siedzibą we Wrocławiu, właścicielem którego jest RAFAŁ ZAWISZA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-011, przy ul. T. Kościuszki 27,  będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponujący numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8942376235,  posiadający REGON: 931982471.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Wypełniając zobowiązanie nałożone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., Nr. 144, poz. 1219) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. z 2014r., Nr. 171, poz. 243, z późn. zm.) Wakacyjnyportal.pl wprowadza niniejszy Regulamin, określający w szczególności:

i. zakres i rodzaje usług świadczonych przez Wakacyjnyportal.pl drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej umieszczonej pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl.

ii. warunki nawiązywania i rozwiązywania umów dotyczących Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

iii. procedurę reklamacyjną

iv. warunki techniczne i zasady świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Wakacyjnyportal.pl

2. Właścicielem Serwisu i podmiotem, który świadczy usługi w ramach Serwisu jest Rafał Zawisza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 50 - 011, przy ul. T. Kościuszki 27, NIP: 8942376235, REGON: 931982471.

3. Klient, od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zaznajomienia się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez uruchamianie usługi dostępnej na stronie https://www.wakacyjnyportal.pl  każdorazowo rozumie się wyrażenie zgody przez Klienta na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie dla Klientów Serwisu pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna

5. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej w drodze korzystania przez Klienta z Serwisu.

§ 3. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną

1. Wakacyjnyportal.pl, pełniąc funkcję agenta turystycznego, pośredniczy w zawieraniu umów o imprezy turystyczne i/lub umów o świadczenie innych usług, w imieniu i na rzecz Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych.

2. Wakacyjnyportal.pl świadczy Usługi Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w ramach którego świadczy następujące usługi:

i. udostępnia Klientom w ramach Serwisu, uprzednio otrzymane od Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych Informacje Handlowe dotyczące ofert usług turystycznych, które świadczone są przez Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych, w tym także w ramach usługi Newslettera;

ii. umożliwia Klientom zapoznawanie się i wyszukiwanie za pomocą Serwisu umieszczonych tam Informacji Handlowych dotyczących usług turystycznych oferowanych przez poszczególnych Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych;

iii. umożliwia Klientom zawarcie rezerwacji i dokonanie zakupu konkretnych usług turystycznych i/lub imprez turystycznych danych Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych, które dostępne są w Serwisie;

iv. udostępnia Klientom możliwość rezerwacji i/lub dokonania opłaty za miejsce parkingowe przy lotnisku za pomocą Serwisu, a także możliwość zakupu dodatkowej polisy ubezpieczeniowej zawierającej ochronę w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Imprezy Turystycznej bądź usługi turystycznej, w tym także zawierającą ochronę w zakresie kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej i/lub usługi turystycznej;

v. umożliwia Klientom Serwisu stały dostęp do podglądu dostępnych bonów podarunkowych, a także kreuje możliwość ich zakupu;

vi. udostępnia w Serwisie informacje dotyczące krajów docelowych, w tym atrakcji turystycznych;

vii. zamieszcza informacje o dostępnych promocjach związanych z oferowanymi przez Organizatorów Turystyki i/lub Dostawców innych usług turystycznych - Imprezach Turystycznych i/lub usługach turystycznych.

§ 4. Warunki Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz związane z tym zagrożenia

1. W celu skorzystania z Serwisu wymagane jest od Klienta dysponowanie urządzeniem elektronicznym, mającym dostęp do Internetu, a także wyposażonym w odpowiednią przeglądarkę, w szczególności: Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, które zapewnią obsługę skryptów Javascript oraz plików Cookies.

2. Zastrzega się do wiadomości Klienta, że skorzystanie z oprogramowania Flashblock bądź też Adblock może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, a tym samym w konsekwencji utrudnić, lub też całkowicie uniemożliwić korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie w celu skorzystania z Serwisu przez Klienta, wadliwego urządzenia elektronicznego, a tym samym, że korzystanie przez Klienta z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest związane z potencjalnym ryzykiem zainfekowania urządzenia elektronicznego Klienta, którego użył w tym celu.

4. Wakacyjnyportal.pl wskazuje, iż by zachować pełne bezpieczeństwo urządzenia elektronicznego Klienta, warto wyposażyć dane urządzenie elektroniczne w dodatkowe zabezpieczenie w postaci aktualnego systemu antywirusowego, co leży w interesie Klienta. Wakacyjnyportal.pl dokłada należytej staranności, by skutecznie zabezpieczyć Serwis.

5. Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

i. ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu przez Klienta;

ii. utrudnienia i/lub nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, które to powstały wskutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia elektronicznego Klienta, awarii takiego urządzenia bądź też niespełniania warunków technicznych wymaganych

dla danego urządzenia elektronicznego;

iii. ewentualne szkody, których powstanie jest wynikiem wyłącznych działań Klienta i/lub osób trzecich;

iv. powstałe wskutek modernizacji i/lub ulepszeń Serwisu dokonywanych przez Wakacyjnyportal.pl – czasowe zakłócenia, przerwy i/lub utrudnienia w dostępie Klienta do Serwisu;

v. powstałe wskutek siły wyższej zakłócenia, przerwy czy też utrudnienia w dostępie Klienta do Serwisu.

§ 5. Prawa i Obowiązki Klientów oraz Podmiotu Wakacyjnyportal.pl

1. Wakacyjnyportal.pl ma prawo do wykonywania prac modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych Serwisu, wprowadzania zmian, uzupełnień, ulepszeń Informacji Handlowych umieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Wakacyjnyportal.pl zastrzega jednak brak obowiązku informowania Klientów o zaplanowanych pracach bądź innych utrudnieniach w korzystaniu przez Klienta z Serwisu.

2. Wakacyjnyportal.pl zobowiązuje się ponadto, do dołożenia należytej staranności w Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

3. Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania z zamieszczonych w Serwisie elementów Informacji Handlowych wyłącznie na użytek osobisty. Rozpowszechnianie Informacji Handlowych poza użytek osobisty Klienta, poprzedzone musi być pisemną zgodą Wakacyjnyportal.pl.

4. Klient, korzystając z Serwisu, zobowiązuje się do:

i. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także pozostałych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej: https://www.wakacyjnyportal.pl, które związane są z Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną, a także przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
ii. niezamieszczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Serwisie;
iii. niepodejmowania żadnych działań zmierzających do naruszenia prywatności innych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, które zgodne byłyby z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i/lub postanowieniami regulaminów zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://wakacyjnyportal.pl, a jednocześnie odnosiłyby się one do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
iv. nieużywania żadnych kodów komputerowych, a także programów, które mogłyby prowadzić w części lub także w całości do utrudnienia lub całkowitego uniemożliwienia dostępu do Serwisu.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. W związku z Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną przez Wakacyjnyportal.pl, Klient  ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@wakacyjnyportal.pl, a także za pośrednictwem listu poleconego, wysłanego bezpośrednio na adres: ul. T. Kościuszki 27, 50-011 Wrocław.

3. Z treści reklamacji wynikać jasno powinien przedmiot i zakres reklamacji oraz uzasadnienie stanowiska Klienta. Reklamacja powinna także zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, oraz numer rezerwacji imprezy turystycznej i/lub innej usługi turystycznej.

4.Reklamacja nie może dotyczyć okoliczności, za które Wakacyjnyportal.pl nie ponosi odpowiedzialności, które to okoliczności wymienione są w §4 pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a także w Regulaminach zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w sposób, w który została wniesiona reklamacja.

6. Odpowiedź na wniesioną reklamację zostanie udzielona w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty wpływu reklamacji do Wakacyjnyportal.pl.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Klient ma prawo do anonimowego korzystania z Serwisu, jednakże zobowiązany jest do podania danych osobowych koniecznych do Świadczenia Drogą Elektroniczną konkretnej usługi przez Wakacyjnyportal.pl, w momencie gdy postanowi skorzystać z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].

3. Administratorem danych osobowych przedłożonych przez Klienta i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl - Rafał Zawisza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 50-011, przy ul. T. Kościuszki 27, NIP: 8942376235, REGON: 931982471.

4. Polityka ochrony danych osobowych umieszczona jest na stronie internetowej Wakacyjnyportal.pl pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl/ns,Polityka-Ochrony-Danych-Osobowych

5. Polityka Prywatności i Plików Cookies umieszczona jest na stornie internetowej Wakacyjnyportal.pl pod adresem: https://www.wakacyjnyportal.pl/p,polityka-prywatnosci

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr. 16 poz.93, z późniejszymi zmianami), a także ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz.2361).

2. Autorskie prawa majątkowe do utworów znajdujących się w Serwisie, należą wyłącznie do Wakacyjnyportal.pl. Klienci korzystający z Serwisu, w celach prywatnych mają prawo do przeglądania informacji znajdujących się w Serwisie, zapisywania ich w formie pliku tymczasowego, a także do drukowania wybranych elementów czy też stron Serwisu.

3. Wakacyjnyportal.pl zastrzega, iż wszelkie powstałe spory, strony będą rozstrzygały polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Wakacyjnyportal.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje w formie umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

5. Wakacyjnyportal.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wchodzić będzie w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ( ADR )
 


W związku z wejściem w życie wraz z dniem 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 1823, z późn. zm.). Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl podaje do wiadomości ogólnej Klientów korzystających z Serwisu Wakacyjnyportal.pl, iż niniejsza ustawa wprowadziła dodatkową formę rozwiązywania sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami.

W związku z powyższym, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl informuje, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu jest podmiotem upoważnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Ponadto, w związku z zobowiązaniem wynikającym z niniejszej ustawy, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl informuje, że nie wyraża zgody na uczestnictwo w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Czyniąc zadość dalszym zobowiązaniom wynikającym z niniejszej ustawy, Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl przedkłada również informację o możliwości wystąpienia do podmiotu upoważnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu sądowym za pośrednictwem platformy ODR. Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl informuje, iż w tym wypadku również nie wyraża zgody na uczestnictwo w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dla informacji Klientów korzystających z Serwisu Wakacyjnyporta.pl:                                
- platforma ODR dostępna jest dla Klientów, których spór dotyczy wyłącznie umów nawiązanych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej;
- platforma ODR zapewnia bezpłatny dostęp dla konsumentów i przedsiębiorców we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, którzy to uprzednio złożyli oświadczenia woli o wyborze formy pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. EU nr L 165/1).

Platforma ODR dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W związku z powyższym, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Wakacyjnyportal.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@wakacyjnyportal.pl,
telefonicznie pod numer +48 71 344-81- 88 lub korespondencyjnie na adres: ul. T. Kościuszki 27, 50-011 Wrocław.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

 Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu https://www.wakacyjnyportal.pl, a zarazem podmiotem decyzyjnym w kwestii sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych, jest Właściciel Serwisu Wakacyjnyportal.pl RAFAŁ ZAWISZA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ ZAWISZA TWISTER z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-011, przy ul. T. Kościuszki 27, będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponujący numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8942376235, posiadający REGON: 931982471, zwany dalej „Administrator”. Ciąży na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych przez Państwa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO ) oraz innymi aktualnie obowiązującymi ( tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych ) przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Administrator nominował Inspektora Danych Osobowych ( IOD ), który pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczących danych osobowych, a także w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących Klientom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@wakacyjnyportal.pl

Administrator zastrzega, iż w razie każdorazowego skorzystania z Serwisu dochodzi do gromadzenia danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie, a także danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu. Cel, a także zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych określony jest w Umowie zawartej przez Klienta, a także wynika ze zgody Klienta, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także dookreślane są w rezultacie czynności podejmowanych przez Klienta. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@wakacyjnyportal.pl a także telefonicznie pod numer + 48 71 344-81-88.

§ 1. Imprezy i usługi turystyczne

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach:

i. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. rfozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO );
ii. zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i jej wykonania, co dotyczy także realizacji pozostałych usług turystycznych świadczonych na podstawie indywidualnego wyboru Klienta ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO );
iii. dostarczania Klientowi informacji marketingowych za zgodą Klienta na uczynienie użytku z danych w tym celu ( zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO );
iv. modernizacja jakości usług świadczonych w Serwisie ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
v. bezpośredniego marketingu, a w szczególności przygotowywania i prezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
vi. dochodzenia roszczeń związanych z zwarciem Umowy ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej i/lub innej usługi turystycznej, a w szczególności danych następujących: imię ( imiona ), nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, wzór podpisu, a także danych zawartych na dokumencie osobistym tj. dowodzie osobistym lub paszporcie, które to są konieczne w celu weryfikacji osoby Klienta ( obywatelstwo, miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu, wizerunek twarzy, organ wydający dokument, data wydania i data ważności dokumentu ).

3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku chęci zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości zawarcia danej umowy, a także jej wykonania.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

5. W granicach koniecznych do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i/lub innej usługi turystycznej, a także zagwarantowania optymalnej lub wyższej jakości usług, Administrator, za uprzednią wyraźną zgodą Klienta na przetwarzania konkretnych danych osobowych w tym celu, jest uprawniony także do przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, jak np. danych dotyczących zdrowia ( zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO ).

6. Adekwatnie do postanowień zawartych w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, a także do celów marketingu bezpośredniego w drodze kontaktu telefonicznego.

7. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

8. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

9. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 2. Usługi elektroniczne

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach: 

i. dostarczania Klientowi informacji marketingowych za zgodą Klienta na uczynienie użytku z danych w tym celu ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO );
ii. zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, a także rejestracji i prowadzenia konta Klienta w Serwisie ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO );
iii. bezpośredniego marketingu, a w szczególności przygotowywania i prezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
iv. dochodzenia roszczeń związanych z zwarciem Umowy ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji i prowadzenia konta Klienta, a w szczególności danych następujących : imię ( imiona ), nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP.

3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku chęci zawarcia umowy, a także rejestracji i prowadzenia Konta Klienta w Serwisie. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości zawarcia danej umowy, a także zarejestrowania i prowadzenia Konta Klienta.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

5. Adekwatnie do postanowień zawartych w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, a także do celów marketingu bezpośredniego w drodze kontaktu telefonicznego.

6. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

7. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

8. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 3. Formularz Kontaktowy

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach:

i. dostarczania Klientowi informacji marketingowych za zgodą Klienta na uczynienie użytku z danych w tym celu ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO );
ii. bezpośredniego marketingu, a w szczególności przygotowywania i prezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
iii. udzielenia odpowiedzi na zgłoszone uprzednio przez Klienta pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie na stronie internetowej https://www.wakacyjnyportal.pl ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta pytanie, a w szczególności danych następujących : imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, a także dodatkowe udzielone dobrowolnie przez Klienta dane.

3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku chęci uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

5. Adekwatnie do postanowień zawartych w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, a także do celów marketingu bezpośredniego w drodze kontaktu telefonicznego.

6. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

7. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

8. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 4. Formularz Zapytania o Ofertę

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach:

i. dostarczania Klientowi informacji marketingowych za zgodą Klienta na uczynienie użytku z danych w tym celu ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO );
ii. bezpośredniego marketingu, a w szczególności przygotowywania i prezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
iii. udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie Klienta, w szczególności dotyczące przedstawienia oferty imprez i/lub usług turystycznych ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, a w szczególności danych następujących: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, a także inne dane, które Klient przekaże dobrowolnie.

3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta zapytanie. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości uzyskania odpowiedzi na postawione przez niego pytanie, a w szczególności nie zostanie mu zaprezentowana oferta.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

5. Adekwatnie do postanowień zawartych w przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, a także do celów marketingu bezpośredniego w drodze kontaktu telefonicznego.

6. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

7. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

8. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 5. Newsletter

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach:
i. dostarczania Klientowi za pośrednictwem newslettera informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą Administratora ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO );
ii. bezpośredniego marketingu, a w szczególności przygotowywania i prezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu wysłania newslettera, a w szczególności danych następujących: podpis ( np. imię ), adres e-mail, adres IP.

3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu przygotowania i zaprezentowania Klientowi spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Dane te przetwarzane będą również w sposób zautomatyzowany, w żadnym jednak wypadku podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Klienta.

4. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wysłania Klientowi newslettera. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości odbierania newslettera.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

6. Administratorowi przysługuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych Klienta aż do momentu wycofania zgody przez Klienta.

7. Klientowi, który korzysta z usługi newslettera, w każdej chwili przysługuje uprawienie do zrezygnowania z jego otrzymywania bez podania przyczyny. Zrezygnować z newslettera można poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, który znajduje się w każdej otrzymywanej przez Klienta wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta, a także poprzez pocztę elektroniczną składając rezygnację pod adresem: wakacje@wakacyjnyportal.pl

8. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

9. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

10. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 6. Infolinia

1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej wymienionych celach:

i. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej ( zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO );
ii. zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i jej wykonania, co dotyczy także realizacji pozostałych usług turystycznych świadczonych na podstawie indywidualnego wyboru Klienta ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO );
iii. modernizacja jakości usług świadczonych w Serwisie ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO );
iv. ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrona przed roszczeniami, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO );
v. udzielenia odpowiedzi na postawione przez Klienta w czasie rozmowy telefonicznej pytanie ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO );
vi. zapewnienie możliwości dokonania rezerwacji i/lub zakupu usług turystycznych ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO );
vii. gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych przy pomocy systemu nagrywania rozmów telefonicznych w celu oceny prawidłowości realizowanych usług ( zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO ).

2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na postawione przez Klienta pytanie i/lub dokonanie rezerwacji bądź zakupu usług turystycznych, a w szczególności danych następujących: imię ( imiona ), nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.

3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku chęci uzyskania odpowiedzi na postawione przez Klienta pytanie i/lub dokonanie rezerwacji bądź zakupu usług turystycznych. W przypadku braku uzyskania wyżej wymienionych danych osobowych, Klient pozbawiony będzie możliwości uzyskania odpowiedzi na postawione przez Klienta pytanie i/lub dokonanie rezerwacji bądź zakupu usług turystycznych.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych danych osobowych przez okres konieczny do realizacji określonych w niniejszym paragrafie celów.

5. W sytuacji przekazania przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej danych osobowych szczególnych kategorii, np. informacji o stanie zdrowia, zastrzega się, że będzie to uznane jednoznacznie za wyrażenie zgody przez Klienta na wykorzystanie tych danych ( zgodnie z art. 9 ust.2 lit. a RODO ).

6. Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przekazywanych przez Klienta w czasie rozmowy telefonicznej danych osobowych, a także za zgodne z przepisami obowiązującego prawa ich przetwarzanie.

7. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które zdaniem Komisji Europejskiej gwarantują stosowny poziom ochrony, ale także i do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Klienta. W takim wypadku Administrator zapewnia jednak, iż transfer danych wykonywany jest w sposób, który kontrolowany jest, a także zabezpieczany odpowiednimi umowami z odbiorcami danych. Umowy te spełniają warunki określone w V rozdziale RODO.

8. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta osobom upoważnionym przez Administratora, a także innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa. Podmiotami tymi są w szczególności podmioty uprawnione do otrzymywania danych przez obowiązujące przepisy prawa, inni administratorzy w graniach koniecznych do realizacji usług oraz wymogów prawnych, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

9. W granicach koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, Administrator zastrzega sobie możliwość zapisania rozmów w systemie nagrywania rozmów telefonicznych. Zapisy utrwalone w systemie nagrywania rozmów telefonicznych będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia ich nagrania, poza przypadkiem, gdy stanowić one będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Okres ten może ulec również wydłużeniu w przypadku, gdy Administrator powziął wiadomość, iż niniejsze zapisy mogą stanowić dowód w postępowaniu. W obu przypadkach, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wraz z upływem tych okresów, zapisy zawierające dane osobowe, ulegną zniszczeniu.

10. Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych następujące uprawnienia:

i. prawo dostępu do danych osobowych;
ii. prawo usunięcia danych osobowych;
iii. prawo do sprostowania danych osobowych;
iv. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
v. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( dot. przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora );
vii. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dot. przypadku, gdy w subiektywnej opinii Klienta przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia );
viii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolny, wybrany przez Klienta sposób.

Celem realizacji wyżej wskazanych uprawnień Klienta, zaleca się kontakt z Administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej, pod adres: rodo@wakacyjnyportal.pl

§ 7. Dane gromadzone automatycznie

1. Administrator zastrzega do wiadomości Klientów, iż każdorazowe skorzystanie z Serwisu pod adresem https://www.wakacyjnyportal.pl związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, które następnie są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń, do których dostęp posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane związane z sesją Klienta, a więc w szczególności rodzaj i nazwa urządzenia, adres IP, data i czas skorzystania z Serwisu.

3. Analiza dzienników zdarzeń prowadzona w sposób chronologiczny pełni funkcję jedynie materiału pomocniczego, na podstawie którego zapewnia się bezpieczeństwo Serwisu, wykrywa się zagrożenia, a także dokonuje badań statystycznych ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

4. Do prawidłowego działania, Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies uzyskają Państwo w Polityce Prywatności i Plików Cookies, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://wakacyjnyportal.pl/p,polityka-prywatnosci

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze postanowienia mają charakter informacyjny i dotyczą wyłącznie Serwisu https://wakacyjnyportal.pl.
2. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji postanowień niniejszego dokumentu. Zmieniony dokument wchodzić będzie w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

1
z   1
Proszę czekać ...